INFORMACJE PRAWNE


Warunki korzystania z serwisu

Firma AGCO Corporation oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone („AGCO”) utrzymują tę witrynę internetową do celów informacyjnych, edukacyjnych i komunikacyjnych zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z serwisu („WKZS”). Jeśli użytkownik nie akceptuje WKZS, powinien opuścić tę witrynę internetową. Jeśli pozostanie w witrynie internetowej lub wróci do niej po pewnym czasie, oznacza to akceptację WKZS. Firma AGCO zastrzega sobie prawo do aktualizowania WKZS w dowolnej chwili i bez powiadomienia. Najbardziej aktualną wersję WKZS można wyświetlić, klikając łącze hipertekstowe „Warunki korzystania z serwisu” znajdujące się w stopce każdej naszej strony internetowej. Niniejsza wersja WKZS obowiązuje od 18 grudnia 2014 roku.

Ograniczenia użytku osobistego i niekomercyjnego

Treść niniejszej witryny internetowej jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Wszelkie inne prawa dotyczące tej witryny internetowej oraz jej treści są zastrzeżone. Nie wolno modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, transmitować, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przenosić ani sprzedawać żadnych informacji, oprogramowania, produktów ani usług uzyskanych z tej witryny internetowej. Żadne z informacji zawartych w tej witrynie internetowej nie mogą być interpretowane jako nadanie jakiejkolwiek licencji lub prawa do wykorzystywania jakichkolwiek praw autorskich, patentów czy znaków towarowych firmy AGCO bez pisemnego pozwolenia firmy AGCO lub odpowiedniego podmiotu zewnętrznego, który może dysponować prawem własności do materiałów objętych prawem autorskim, patentem lub znakiem handlowym.

Prywatność i ochrona danych osobowych

Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania informacji uzyskanych od użytkowników w tej witrynie internetowej. Korzystając z niniejszej witryny internetowej, użytkownik akceptuje obowiązujące w niej warunki.

Zakaz bezprawnego i zabronionego użytku

Warunkiem uzyskania dostępu do niniejszej witryny internetowej jest zobowiązanie się do użytkowania jej wyłącznie do celów zgodnych z prawem i niezabronionych w WKZS. Witryny internetowej nie można użytkować w żaden sposób, który może uszkodzić, wyłączyć, nadmiernie obciążyć lub zakłócić pracę jakiegokolwiek serwera AGCO lub sieci połączonych z takim serwerem, jak również zakłócić jakiekolwiek użytkowanie witryny internetowej przez inny podmiot. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do jakichkolwiek danych, informacji, kont, systemów komputerowych lub sieci poprzez hacking, wydobywanie haseł ani jakiekolwiek inne metody. Nie wolno pozyskiwać ani podejmować prób pozyskania żadnych danych lub informacji za pomocą jakichkolwiek środków, które nie zostały w sposób wyraźny udostępnione w tej witrynie internetowej.

Niniejszej witryny nie wolno wykorzystywać do przesyłania niechcianych wiadomości e-mail. Nie wolno wysyłać niechcianych wiadomości e-mail do tej witryny ani do jakiejkolwiek innej osoby, której adres e-mail zawiera nazwę domeny używanej przez tę witrynę. Nazwy naszej domeny nie wolno używać w fałszywym zwrotnym adresie e-mail w ramach jakiejkolwiek komunikacji przesyłanej z innej lokalizacji ani za pomocą innej usługi. Podczas korzystania z niniejszej witryny nie wolno podszywać się pod inne osoby ani przyjmować ich tożsamości.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego aktywność w witrynie jest stale monitorowana. Dowody na ewentualną działalność przestępczą lub naruszającą WKZS, zidentyfikowaną w trakcie takiego monitorowania, mogą zostać przekazane odpowiednim władzom.

Informacje poufne i własnościowe

Firma AGCO nie chce otrzymywać od użytkowników informacji poufnych ani własnościowych za pośrednictwem tej witryny internetowej. Należy jednak pamiętać, że jakiekolwiek informacje i materiały przesyłane do firmy AGCO poprzez tę witrynę internetową będą uważane za JAWNE. Oznacza to, że wysyłając do firmy AGCO jakiekolwiek informacje, użytkownik w sposób nieodwołalny przyznaje firmie AGCO nieograniczoną i obowiązującą na całym świecie licencję na wykorzystywanie, rozpowszechnianie, prezentowanie, powielanie, wykonywanie, modyfikowanie i przesyłanie tych informacji, jak również akceptuje fakt, że firma AGCO ma swobodę wykorzystywania wszelkich pomysłów, koncepcji, wiedzy know-how oraz technik przesyłanych do niej w jakimkolwiek celu.

Zastrzeżenie dotyczące gwarancji, obowiązków i odpowiedzialności

Zawartość niniejszej witryny internetowej jest udostępniana „w takim stanie, w jakim jest”, bez żadnych zapewnień, gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyrażonych bezpośrednio lub dorozumianych, w tym m.in. gwarancji jakości, przydatności do określonych celów oraz nienaruszania praw stron trzecich. Ponadto nie udzielamy żadnych zapewnień ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, że niniejsza witryna internetowa będzie bezpieczna, stale dostępna bez żadnych zakłóceń ani wolna od błędów.

Firma AGCO dołożyła wszelkich starań, aby informacje zawarte w obrębie niniejszej witryny internetowej były możliwie najdokładniejsze i najbardziej aktualne. Jednak w obrębie tej witryny internetowej mogą występować niedokładności, błędy lub pominięcia, w odniesieniu do których firma AGCO odrzuca wszelką odpowiedzialność.

Znajdujące się w tej witrynie internetowej informacje dotyczące firmy AGCO, jej produktów i/lub produktów firm konkurencyjnych przedstawiono wyłącznie w celach poglądowych, mogą one się zmienić i nie należy na nich polegać. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skontaktować się bezpośrednio z firmą AGCO.

W żadnym wypadku firma AGCO nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek specjalne, pośrednie ani wynikowe szkody (w tym straty zysków lub dochodów), niezależnie od tego, czy powstały w związku z podpisaną umową, zaniedbaniem czy innym działaniem niedozwolonym, wynikają z lub są powiązane ze stosowaniem, nieprawidłowym stosowaniem lub działaniem niniejszej witryny internetowej lub są związane z jakimikolwiek informacjami, brakiem informacji, dokumentami, programami czy innymi materiałami pozyskanymi za pośrednictwem tej witryny internetowej bądź wynikają z jakichkolwiek działań lub zaniechań w tej witrynie internetowej. W związku z tym niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn innych firm, które są dostarczane wyłącznie dla wygody oraz które znajduje się poza kontrolą i wpływem firmy AGCO. Oznacza to, że firma AGCO nie odpowiada w żaden sposób za zawartość jakichkolwiek witryn internetowych podmiotów zewnętrznych, do których prowadzą zamieszczone łącza czy też łącza zawarte w obrębie takich witryn. Udostępnienie jakiegokolwiek łącza nie oznacza koniecznie aprobaty przez firmę AGCO powiązanych podmiotów, witryn internetowych czy też jakichkolwiek produktów albo usług w nich zawartych.

Firma AGCO nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek szkody sprzętu komputerowego, urządzeń, oprogramowania, danych lub innej własności, w związku z dostępem do tej witryny internetowej, użyciem jej czy też pobraniem z niej jakichkolwiek materiałów, danych, tekstu, obrazów, materiałów wideo czy audio, co obejmuje również wirusy, złośliwe oprogramowanie, oprogramowanie typu adware, oprogramowanie typu spyware oraz działalność hakerską.

Zmiany dotyczące tej witryny internetowej

Wszelkie podmioty udostępniające łącza do witryny internetowej AGCO muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów oraz wymienionych niżej warunków i postanowień.

Witryny internetowe udostępniające łącza do tej witryny:

  • mogą udostępniać łącza do treści AGCO, ale nie mogą jej duplikować;
  • nie mogą tworzyć przeglądarki ani środowiska granicznego wokół treści AGCO;
  • nie mogą stwarzać pozorów, że firma AGCO wspiera je lub ich produkty;
  • nie mogą fałszywie przedstawiać swojej relacji z firmą AGCO;
  • nie mogą przedstawiać fałszywych informacji o produktach i usługach firmy AGCO;
  • nie mogą korzystać ze znaków handlowych AGCO bez zgody firmy AGCO;
  • nie mogą zawierać treści, które mogą być uznawane za nieodpowiednie, obraźliwe lub kontrowersyjne, oraz mogą zawierać wyłącznie treści odpowiednie dla osób w każdym wieku.

Ujawnienie danych i stwierdzenie dotyczące przyszłości

Niektóre informacje znajdujące się w tej witrynie internetowej mogą zawierać prognozy lub inne stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń albo przewidywanej kondycji finansowej firmy AGCO. Musimy ostrzec, że takie stwierdzenia to jedynie prognozy oraz że rzeczywiste zdarzenia lub wyniki mogą być całkiem inne. Odsyłamy do dokumentów, które firma AGCO okresowo przedstawia Komisji papierów wartościowych i giełd (ang. Securities and Exchange Commission), w szczególności do najnowszych sprawozdań Form 10-K, Form 10-Q, oraz Form 10-Q/A. Dokumenty te zawierają i identyfikują ważne czynniki, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą różnić się znacznie od przewidywań w naszych prognozach lub stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Dotyczy to między innymi potencjalnych odchyłek wyników kwartalnych, uzależnienia od opracowania nowego produktu, gwałtownych zmian technologicznych i rynkowych, strategii przejęć, ryzyka produkcyjnego, zmienności cen akcji, zarządzania ryzykiem finansowym oraz ryzyka związanego z przyszłym rozwojem.

Oświadczenie o znakach handlowych

AGCO, Fendt, Massey Ferguson, Valtra oraz odnośne logotypy to zastrzeżone znaki handlowe firmy AGCO lub jej podmiotów zależnych, których nie wolno używać bez zezwolenia. Challenger to zastrzeżony znak handlowy spółki Caterpillar, Inc., licencjonowany przez firmę AGCO, którego nie wolno używać bez zezwolenia. Wszystkie inne znaki handlowe używane w tej witrynie internetowej są własnością ich właścicieli.

Ważne oświadczenie o witrynie internetowej

Firma AGCO dowiedziała się, że pewne podmioty zewnętrzne wykorzystywały lub nadal wykorzystują nazwę handlową oraz znak handlowy AGCO w celu publicznego proponowania domniemanie bezpłatnego używanego sprzętu rolniczego AGCO. Podmioty zewnętrzne wykorzystują w swoich propozycjach nazwy „AGCO Advanced Technology Solution”, „AGCO Advanced Group. Ltd.”, „AGCO Cooperation Canada”, jak również znaki handlowe i usługowe AGCO oraz zdjęcia, m.in. zdjęcia prezesa spółki, oraz fragment „AGCO” w różnych wiadomościach e-mail, na przykład direct_agco_ca@yahoo.com, agco_advanced_group@rocketmail.com, agcooffice@yahoo.ca, office_agco@viola.fr oraz direction_agco@voila.fr.

Propozycje francuskojęzyczne pojawiające się w sieci i na nośnikach drukowanych zachęcają do ubiegania się o bezpłatne otrzymanie używanego sprzętu rolniczego AGCO.

Propozycje te wymagają podania wielu różnych informacji o uczestniku, jak również zobowiązują go do przyjęcia odpowiedzialności za koszty transportu sprzętu. Podmioty zewnętrzne wykorzystują w swoich propozycjach faktyczne adresy oddziałów AGCO, na przykład w Regina, Saskatchewan, w Kanadzie czy Marktoberdorf w Niemczech.

Należy pamiętać, że firma AGCO w żaden sposób nie jest związana z takim nieuprawnionym użyciem swojej nazwy handlowej oraz znaku handlowego „AGCO” oraz że nie ma związku z ofertą dostarczenia bezpłatnego sprzętu.

Firma AGCO nie wspiera ani nie popiera takich działań. Jeśli użytkownik lub znana mu osoba otrzyma taką ofertę lub zdobędzie wiedzę o takiej ofercie lub jej udostępnieniu, prosimy o kontakt z firmą AGCO pod adresem solicitations@AGCOcorp.com.

Naruszenia i rekompensata

Korzystanie z tej witryny internetowej i uzyskiwanie dostępu do niej podlega postanowieniom WKZS.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku naruszenia jakichkolwiek postanowień tych WKZS firma AGCO może odmówić mu dostępu do tej witryny internetowej. Ponadto użytkownik zobowiązuje się na własny koszt bronić, zabezpieczać i chronić firmę AGCO oraz jej przedstawicieli, pracowników, funkcjonariuszy, dyrektorów, prawników i ubezpieczycieli przed wszelkimi roszczeniami, które mogą zostać przeciwko nim złożone, oraz przed wszelkimi szkodami, które mogą wynikać z naruszenia tych WKZS. Użytkownik ponadto zgadza się zaprzestać korzystania z tej witryny internetowej, gdy zostanie o to poproszony.

Całość umowy

Niniejsze WKZS stanowią całość umowy zawartej między użytkownikiem a firmą AGCO, dotyczącej dostępu do witryny i korzystania z witryny, zastępującej wszelkie wcześniejsze lub zawarte równocześnie porozumienia i umowy.

Wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane w tych WKZS, są zastrzeżone przez firmę AGCO. Niniejszych WKZS nie można modyfikować, wyraźnie lub poprzez domniemanie, z wyjątkiem sytuacji, w której zostało to pisemnie autoryzowane przez firmę AGCO.